Konsultacje – działania dla MSP na poziomie UE

Szanowni Przedsiębiorcy

W związku z pracami nad przygotowaniem przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiebiorców przesyłam materiał do analizy.
Poniżej przesyłam propozycje działań na poziomie UE możliwe do implementacji w krótkim czasie, przy założeniu przesunięcia środków budżetu UE (wedle kolejności zgłoszenia).
Uprzejmie proszę o przesyłanie na adres iph@tarnowskiegory.com.pl
uwag odnośnie poniższych propozycji do dnia 28.03.2020 r. do godz. 10:00 oraz własnych propozycji działań do dnia 30.03.2020 r. do godz. 16.00

PROPOZYCJE:
1. 0% lub najniższa stawka VAT na towary niezbędne do likwidacji epidemii na czas epidemii (konieczność stworzenia katalogu).
2. Zmiana art. 3 ust. 1 Rozporządzenia WE 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku ws. stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, poprzez podwyższenie progu ogólnego maksymalnej kwoty pomocy de minimis z 200 tys. euro do 400 tys. euro oraz ze 100 tys. euro do 200 tys. euro dla branży transportowej + analogicznie X*2 dla innych branż, regulowanych przez szczegółowe rozporządzenia.
3. Dodanie po art. 45 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 roku ws. niektórych aspektów prawa spółek, art. 45 ust. 3 poprzez bezpośrednie dopuszczenie możliwości objęcia (przynajmniej części) akcji (udziałów w kapitale zakładowy) w drodze wkładów niepieniężnych w postaci wartości niematerialnych (know-how, patenty, technologie etc.)
4. Przeznaczenie funduszy na doradców, którzy przemodelują małe i średnie przedsiębiorstwa i pomogą znaleźć im sposoby radzenia sobie z tą sytuacją, jak po okresie komunizmu postąpiono w krajach Europy Środkowej, gdzie przeznaczono pieniądze na doradców, którzy pomagali w transformacji.
5. Stworzenie Europejskiego Programu Poręczeniowego dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w oparciu o doświadczenia COSME. Warunkiem wzięcia udziału w programie – wyrażenie zgody na przejście całej komunikacji z państwem na formę cyfrową, w Polsce – ePUAP.

Program działa jako gwarant poręczeń i re-poręczeń udzielanych przez fundusze regionalne (możliwa także konstrukcja Program – Fundusz krajowy – Fundusze regionalne) dla mśp. Przy czym poręczenia i re-poręczenia są udzielana na warunkach preferencyjnych tj.:
a.) przedsiębiorstwa korzystające z programu nie ponoszą żadnych kosztów administracyjnych poręczenia (w całości koszt ponosi Program Europejski);
b.) poręczenia możliwe do:
– 95% wartości leasingu lub kredytu/pożyczki przeznaczonego i wykorzystanego na szeroko rozumiany transfer energetyczny tj. także np. zakup samochodów elektrycznych;
– 90% wartości leasingu;
– 90 % kredytu/pożyczki (z wyłączeniem zakupów nieruchomości);
– 75 % wartości kredytu obrotowego;
c.) liberalne warunki możliwości skorzystania (do uszczegółowienia w ciągu kilku dni jeżeli propozycja się spodoba);
d.) ustalenie maksymalnych progów poręczenia na poziomie wyższym od progu maksymalnego dla JEREMIE 2 (należałoby się szybko zastanowić jaki to powinien być próg);
e.) wprowadzenie kopert narodowych (można zastosować podobny mechanizm jak przy podziale obecnych środków pomocowych);
f.) przyjęcie długiego horyzontu spłaty co najmniej na poziomie 100, a najlepiej 120 miesięcy (dla leasingów z oczywistych względów będzie to okres krótszy).

System re-poręczeń mógłby być oparty o zasadę 100 % re-poręczenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia.

W każdym przypadku warunkiem zawarcia umowy powinna być klauzula pari passu.

Plusem takiego rozwiązania jest:
a.) brak potrzeby bezpośredniego uruchamiania znacznych zasobów pieniężnych przez państwa UE (możliwość posłużenia się w znacznej części dalszymi gwarancjami), potrzebne więc jedynie częściowe zawiązanie rezerw;
b.) wsparcie różnych gałęzi przemysłu poprzez zwiększenie skłonności do inwestowania;
c.) program może być atrakcyjny dla każdego kraju członkowskiego;
d.) niezłe przygotowanie Polski do wykorzystania takiego wsparcia. Mamy BGK i fundusze regionalne (samorządowe), czy takie jak POLFUND. Powyższe instytucje mogłyby odegrać rolę funduszu krajowego (BGK) i funduszy regionalnych (należałoby wymusić ścisłą współpracę na linii BGK-Fundusze). Mamy więc zasoby, kadry i możliwości oraz możliwość szybkiego wdrożenia.

Do wdrożenia potrzeba byłoby uelastycznienia zasad składania wniosków poręczeniowych poprzez stworzenie jednolitego dla każdego kraju wzorca wniosku, najlepiej w części cyfrowego.

  1. Wprowadzenie systemu wsparcia (bonifikaty) dla szeroko rozumianych zielonych technologii.

Wsparcie mogłoby polegać na udzieleniu dopłat pośrednich (bez transferu do samego nabywającego) w wysokości do 20% wartości nabywanego sprzętu do limitu X (może obliczanego dla 1 miejsca pracy, aby stymulować zatrudnienie) itd. Przy czym wsparcie byłoby udzielane:
a.) pod warunkiem zakupu/leasingu związanego bezpośrednio z zielonymi technologiami ale mającymi długą żywotność technologiczną (np. systemy ogrzewania, linie produkcyjne itd.);
b.) w przypadku skorzystania z programu poręczeniowego, spłata 80 % wartości (wówczas pozostałe 20% pokrywa na końcu program UE).

Istotnym problemem będzie stworzenie listy, niemniej jest to możliwe. Sam mechanizm dopłaty mógłby być oparty o program poręczeniowy.

Kluczowy aspekt – radykalnie przyspieszony program instalacji elektrowoltaicznych:
– odciążenie systemu energetycznego w najtrudniejszym okresie letnim
– rozwój europejskich firm produkujących sprzęt EV
– decentralizacja produkcji energii elektrycznej
– automatyczne obniżenie emisji CO2

  1. Stworzenie Europejskiego Programu Szybkiej Digitalizacji MŚP

Program obejmował wsparcie polegające na uruchomieniu oprocentowanej  w wysokości nie wyższej niż 1% (liczonej RRSO) linii kredytowej dla MŚP do kwoty 1500 Euro na pierwszego pracownika i w firmach jednoosobowych, oraz 1000 Euro na drugiego do 9 pracownika, 800 Euro od 10 pracownika.. na:
a.) zakup sprzętu komputerowego;
b.) zakup skanerów;
c.) zakup środków umożliwiających prowadzenie tele-konferencji (lub alternatywnie zakup przez UE takiego oprogramowania i udostępnienie go przedsiębiorcą jako programu otwartego);
d.) zakup internetowych kas fiskalnych (tutaj pozostawić możliwość odliczeń jak do tej pory).

Należałoby przy tym wprowadzić długi okres rozłożenia na raty np. 50 miesięcy, tak aby koszt obsługi miesięcznej zobowiązania był relatywnie niewysoki.

Umożliwić należałoby oddać zarządzenia tymi wierzytelnościami do Funduszu Krajowego Pomocy i Poręcsze za pomocą zdalnych systemów zakupowych (jak kupowanie on-line na raty).

  1. Digitalizacja systemu sądownictwa (kluczowa digitalizacja obiegu dokumentów, zarówno z uczestnikami postępowań, jak i wewnątrz systemu) + stworzenie jednolitej europejskiej platformy wymiany dokumentów sądowych.
    – skrócenie (czasem radykalne) czasu obiegu dokumentów i rozstrzygnięć
    – zmniejszenie kosztów
    – impuls technologiczny w kierunku automatyzacji wybranych aspektów sądownictwa
  2. Program upowszechnienia internetowych kas fiskalnych – wielka oszczędność dla MŚP oraz możliwość wprowadzania bieżących modyfikacji bez konieczności przeprogramowania urządzeń.

 

Mariusz Długajczyk
I Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej
w Tarnowskich Górach
GSM  605 111 199