Misja i wizja

Izba Przemysłowo – Handlowa została powołana , aby wspomagać oraz reprezentowac środowisko przedsiębiorców. W swoich działaniach członkowie Izby zmierzają do integracji środowiska przedsiębiorców i upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej.
Do najważniejszych celów działalności Izby zalicza się:
– promowanie i wspieranie przedsiębiorczości
– reprezentowanie i ochrona członków Izby
– współdziałanie z władzami i organami samorządu terytorialnego dla tworzenia warunków sprzyjających tworzeniu działalności gospodarczej
– opiniowanie projektów aktów normatywnych odnoszących się do funkcjonowania zycia gospodarczego regionu i kraju
– integracja środowiska przedsiębiorców, rozwijanie wzajemnej współpracy , a także tworzenie warunków do polubownego rozwiązywania sporów
– tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw projektów o charakterze regionalnym
– promowanie przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie
– organizowanie kursów, konferencji oraz szkoleń, które służą wymianie informacji i doświadczeń między członkami Izby
– upowszechnianie zasad przedsiębiorczości wśród młodzieży