Statut

STATUT

Rozdział pierwszy
Postanowienia ogólne.

§ 1

Izba Przemysłowo – Handlowa w Tarnowskich Górach, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze działania Izby. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 o izbach gospodarczych oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 o organizacjach pracodawców
§ 2

Izba posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Izby jest miasto Tarnowskie Góry.

§ 4

Obszarem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

Rozdział drugi
Zadania Izby oraz formy ich realizacji.

§ 6

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach jest rzecznikiem interesów przedsiębiorców i pracodawców.

Do zadań Izby należy:
1. Ochrona i reprezentowanie interesów członków Izby, w szczególności wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.
2. Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współudział w tworzeniu warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej.
3. Działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu oraz doskonalenia zawodowego pracowników.
4. Promowanie i wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców oraz kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych.
5. Zajmowanie się problematyką rynku pracy, w tym między innymi działanie na rzecz godzenia interesów pracodawców, pracowników oraz dobra publicznego.
6. Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami związków pracodawców.
7. Współpraca instytucjonalna z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli,
8. Współpraca z uczelniami i instytucjami naukowo – badawczymi.
9. Inspirowanie i realizowanie zadań ukierunkowanych na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorców, w tym szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
10. Działanie na rzecz kreowania postaw proinnowacyjnych oraz wzrostu innowacyjności przedsiębiorców, w tym również promocji nowych technologii i budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy oraz promocja klastrów (klasteringu.
11. Wykonywanie innych zadań, m.in. powierzonych Izbie za jej zgodą przez organy administracji państwowej oraz samorządowej.
12. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
13. Organizowanie pomocy członkom Izby.
14. Zapewnienie możliwości kształcenia i szkolenia swoim członkom,
15. Organizowanie współpracy z innymi organizacjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą, promowanie współpracy międzynarodowej przedsiębiorców,
16. Propagowanie przedsiębiorczości
17. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków; Izba może prowadzić stały, wyodrębniony organizacyjnie, sąd arbitrażowy zgodnie z przepisami prawa.

§ 7

Izba realizuje swe zadania przez:

1. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego a także organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, organizacjami samorządu zawodowego w celu współtworzenia warunków do prowadzenia działalności przez członków Izby.
2. Organizowanie kursów, konferencji, seminariów, szkoleń itp. oraz wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy członkami Izby .
3. Tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych.
4. Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi Izbami Gospodarczymi a także z innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej dla realizacji zadań Izby.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji zadań Izby.
7. Tworzenie terenowych oddziałów Izby oraz branżowych i środowiskowych klubów członkowskich.
8. Wykonywanie zadań powierzonych Izbie odrębnymi przepisami.
9. Organizowanie konkursów, plebiscytów i tym podobnych inicjatyw dla promowania przedsiębiorczości i przedsiębiorców.
10. Organizowanie konkursów, plebiscytów i innych inicjatyw propagujących przedsiębiorczość wśród młodzieży.
11. Wyróżnianie firm, osób, instytucji, urzędów propagujących idee samorządu gospodarczego.
12. Współpraca z samorządem terytorialnym w celu poprawy stanu gospodarki w regionie.

Rozdział trzeci
Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkiem Izby może być każdy wymieniony w § 1 popierający cele Izby i biorący czynny udział w jej pracach.

§ 9

1. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Prezydium Rady Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji, wraz z dokumentacją uzupełniającą.
2. Członkowie założyciele stają się z mocy prawa członkami Izby w momencie podpisania deklaracji członkowskiej i Statutu.
3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Izby kandydat może odwołać się do Rady Izby w terminie 21 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja Rady Izby jest ostateczna.

§ 10

Członkom Izby przysługują następujące prawa :

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby.
2. Korzystanie z pomocy i doświadczeń Izby na zasadach określonych Statutem i wydanymi na jego podstawie Regulaminami i uchwałami organów Izby, w tym również korzystanie z organizowanego przez Izbę doradztwa prawnego , ekonomicznego i organizacyjnego.
3. Zgłaszanie organom Izby wniosków i postulatów dotyczących jej działalności.
4. Uczestniczenie we wszystkich formach działalności Izby.

§ 11
Członek Izby jest zobowiązany:

1. Przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminów oraz uchwał organów Izby.
2. Przestrzegać zasad etyki zawodowej.
3. Uczestniczyć w realizacji statutowych celów Izby.
4. Działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby.
5. Wnieść opłatę wpisową w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków Izby i regularnie opłacać składki członkowskie w terminie do 10- go dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał, za ten kwartał
6. Zawiadamiać Izbę o każdej zmianie swego statusu prawnego, siedziby oraz osób
uprawnionych do reprezentacji oraz danych kontaktowych

§ 12

1. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście bądź przez pełnomocnika.
2. Członka będącego osobą prawną reprezentuje w Izbie osoba fizyczna umocowana zgodnie z prawem do jego reprezentowania .Jeżeli zgodnie z prawem lub aktem założycielskim dla reprezentowania osoby prawnej konieczne jest współdziałanie co najmniej 2 osób fizycznych, organ takiej osoby prawnej upoważnia pisemnie jedną z nich do reprezentowania w Izbie.
3. Jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej reprezentuje jeden ze wspólników/ współwłaścicieli/ upoważniony na piśmie przez pozostałych lub powołany w tym celu pełnomocnik.
4. Osoby wchodzące w skład organów osoby prawnej upoważnione do jej reprezentowania oraz upoważnieni do jej reprezentacji wspólnicy/ współwłaściciele/ podmiotów, o których mowa w ust. 3 zwani będą dalej reprezentantami.
5. Reprezentantem spółki może być także prokurent.
6. Członek Izby może na Walnym Zgromadzeniu działać w imieniu innych członków Izby
na podstawie pełnomocnictw.
§ 13

1. Członkostwo w Izbie ustaje:

a) wskutek pisemnego wypowiedzenia przez członka z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
b) przez skreślenie z listy członków uchwałą Prezydium Rady Izby z powodu:
– zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej;
– przeniesienia siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza obszar działania Izby.
wskutek niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy
c) wskutek wykluczenia ze składu członków Izby w przypadku rażącego naruszenia Statutu.
2. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia ze składu członków Izby podejmuje Rada Izby na pisemny wniosek Sądu Koleżeńskiego. Od uchwały Rady Izby przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Prezydium Rady Izby w terminie 14-stu dni od dnia doręczenia mu uchwały o wykluczeniu ze składu członków Izby. W przypadku odwołania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do czasu jego rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie członkostwo w Izbie odwołującego się członka ulega zawieszeniu. W trakcie zawieszenia członkowi nie przysługują prawa , o których mowa w Statucie.
3. Od uchwały Prezydium Rady Izby, o której mowa w ust.1 i 2 przysługuje członkowi Izby odwołanie do Rady Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu uchwały.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust.2 , obowiązki uiszczenia składki członkowskiej wygasa z upływem okresu wypowiedzenia lub z momentem podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Izby. W razie wniesienia odwołania od uchwały Prezydium Rady Izby, o której mowa w ust.3 obowiązek ten wygasa z dniem podjęcia uchwały przez Radę Izby.

Rozdział czwarty
Organy Izby

§ 14

Organami Izby są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Izby .
3. Prezydium Rady Izby.
4. Komisja Rewizyjna
5. Sąd Koleżeński

W skład organów Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne umocowane do działania w Izbie w imieniu członka zgodnie z zasadami reprezentacji zapisanymi w § 12.

Oddział I
Walne Zgromadzenie

§ 15

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby.

§ 16

Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Izby.

§ 17

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

1. Uchwalenie statutu Izby oraz jego zmian.
2. Uchwalenie kierunków działania Izby.
3. Uchwalenie budżetu Izby.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Izby
5. Udzielanie absolutorium ustępującym organom Izby.
6. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
7. Uchwalenie Regulaminu wyborczego oraz regulaminu Rady Izby.
8. Ustalenie wysokości i zasad opłacenia wpisowego oraz składek członkowskich.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby i przeznaczenia jej majątku po likwidacji.
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby dotyczących wykluczenia członków Izby.

§ 18

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co roku przez Radę Izby i powinno odbyć się nie później niż w czerwcu.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwoływania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Rada Izby nie zwoła tegoż w terminie określonym w ust. 1.
3. Z zastrzeżeniem postanowień par. 19 Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą
wiadomości elektronicznych lub wiadomości tekstowych sms, listów poleconych lub
przesyłek kurierskich, wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem
Walnego Zgromadzenia lub poprzez udokumentowaną rozmowę telefoniczną albo w inny skuteczny sposób. Zwołanie Walnego Zgromadzenia obejmuje informację o miejscu, terminie i porządku obrad

§ 19

1. Rada Izby może w każdym terminie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Rada Izby jest zobowiązana zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/5 członków Izby.
Wniosek taki, zawierający cel zwołania Walnego Zgromadzenia musi być rozpatrzony w terminie miesiąca od daty jego złożenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć uzna to za wskazane, a Rada Izby nie zwoła tegoż w ciągu miesiąca od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Komisję Rewizyjną.
3. Do trybu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się postanowienia
par. 18.”

§ 20

1. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza, Komisję Mandatową oraz inne komisje robocze.
2. Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin obrad.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków, pod warunkiem dopełnienia trybu jego zwołania. Ważność Walnego Zgromadzenia stwierdza ono uchwałą podjętą na wniosek Komisji Mandatowej.
§ 21

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Statutu, zmian w Statucie, rozwiązania Izby oraz przeznaczenia jej majątku po likwidacji a także połączenia z inną Izbą zapadają w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym. Na pisemny wniosek co najmniej 1/10 obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków Izby w sprawach powoływania i odwoływania członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego zarządza się głosowanie tajne.


Oddział II
Rada Izby

§ 22

Do kompetencji Rady Izby należą :

1. Uchwalanie programów działalności Izby zgodnie z kierunkami działalności określonymi przez Walne Zgromadzenie;
2. Podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczenia ze składu członków Izby;
3 . Rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Rady w przedmiocie wykreślenia ze składu członków Izby;
4. Ustalanie zasad gospodarki finansowej Izby zgodnie z uchwalonym budżetem;
5. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia oddziałów i innych placówek Izby;
6. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych;
7. Podejmowanie uchwał sprawie nabycia udziałów i akcji w spółkach;
8 Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości;
9 Podejmowanie uchwał w przedmiocie kierunków podejmowanej działalności gospodarczej;
10 Uchwalanie Regulaminu pracy Prezydium Rady Izby oraz Regulaminu organizacyjnego Biura Izby.
11 Powołania Pełnomocników z określeniem ich kompetencji.

§ 23

1. Rada Izby składa się z 21 do 31 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję. Kadencja kończy się i mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie oraz „ bilans i rachunek zysków i strat „ za ostatni rok ich urzędowania.
2. Ilość członków Rady jest określana przez Walne Zgromadzenie każdorazowo przed wyborami Rady.
3. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje również w razie :
a) Śmierci członka Izby,
b) Ustania członkostwa w Izbie,
c) Ustania okoliczności będących podstawą powołania w rozumieniu postanowień par.13,
d) Rezygnacji z członkostwa w Radzie.
4. W razie konieczności uzupełnienia składu Rady Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Izby, Rada może dokooptować na zwolnione miejsce nowego członka, z tym że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków Rady. Kadencja dokooptowanego członka Rady kończy się w dniu upływu kadencji Rady.
5. Walne Zgromadzenie może odwołać w każdej chwili członka Rady. Kadencja powołanego na jego miejsce członka Rady kończy się w dniu, w którym upływa kadencja Rady.

§ 24

Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki w Radzie osobiście.

§ 25

Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku

§ 26

Posiedzenia Rady zwołuje Prezes Izby lub zastępujący go I Wiceprezes :
a) Z własnej inicjatywy;
b) Na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) Na wniosek ¼ członków Rady.
§ 27

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej 50 % członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa lub zastępującego go I Wiceprezesa.
2. Uchwały Rady są ważne jeżeli na posiedzenie Rady zaproszono wszystkich członków Rady z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem . Zawiadomienie o terminie posiedzenia może być dokonane w każdej formie pozwalającej stwierdzić fakt zawiadomienia.
3. Uchwały Rady Izby są podejmowane w głosowaniu jawnym. Na pisemny wniosek co najmniej 1/10 obecnych na Radzie Izby w sprawach powoływania i odwoływania członków Prezydium Rady Izby zarządza się głosowanie tajne.

Oddział III
Prezydium Rady Izby

§ 28

1. Prezydium Rady Izby tworzą Prezes Izby, I Wiceprezes Izby oraz od 3 do 7 Wiceprezesów Izby – wybrani przez Radę Izby spośród członków Rady Izby na okres 4 letniej kadencji.
2. Prezydium Rady Izby kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje Izbę na zewnątrz.
3. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w Statucie innym organom należy do Prezydium Rady Izby.
4. Uprawnionym do składania oświadczeń w imieniu Izby jest Prezes Izby działający wspólnie z I Wiceprezesem Izby albo z jednym z Wiceprezesów Izby lub I Wiceprezes Izby działający wspólnie z jednym z Wiceprezesów Izby .
5. Członek Prezydium Rady Izby może być w każdej chwili odwołany i powołanym przez Radę Izby. Członkostwo w Prezydium Rady Izby ustaje również w chwili ustania członkostwa w Radzie Izby.
6. W zakresie kadencji Prezydium Rady Izby stosuje się odpowiednio art.23 ust.1

§ 29

1. Prezydium Rady Izby nadzoruje pracę Biura Izby.
2. W przypadku braku Dyrektora Biura funkcję tę pełni Prezes Izby lub wyznaczony przez niego wiceprezes.

Oddział IV
Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Ilość członków Komisji Rewizyjnej jest określana przez Walne Zgromadzenie każdorazowo przed wyborami Komisji.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, z tym, że pierwsza kadencja trwa 2 lata.. Kadencja kończy się i mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok kadencji.
3. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje również w razie :
Śmierci członka;
Ustania członkostwa w Izbie;
Ustania okoliczności będących podstawą powołania w rozumieniu par. 13;
Rezygnacja z członkostwa w Komisji.
4. Walne Zgromadzenie może odwołać w każdej chwili członka Komisji Rewizyjnej. W razie konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w okresie między Walnymi Zgromadzeniami może ona dokooptować na zwolnione miejsce nowego członka, z tym że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków Komisji . Kadencja dokooptowanego członka kończy się w dniu upływu kadencji Komisji.
5. Kadencja powołanego na jego miejsce członka kończy się w dniu upływu kadencji.

§ 31

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swe prawa i obowiązki w Komisji osobiście.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Rady i Sądu Koleżeńskiego oraz być pracownikami Biura Izby.

§ 32

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego.
2. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 33

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

Kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, postanowień Statutu i regulaminów wewnętrznych;
Dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Izby;
Przedstawianie Radzie i Dyrektorowi biura uwag i wniosków dotyczących działalności Izby;
Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności i wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Rady.
2. Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji.

Oddział V
Sąd Koleżeński

§ 34

1. Walne Zgromadzenie wybiera Sąd Koleżeński w składzie od 3 do 7 osób.
Ilość członków Sądu Koleżeńskiego jest określana przez Walne Zgromadzenie każdorazowo przed wyborami Sądu Koleżeńskiego.
2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.
3. W zakresie wygaśnięcia mandatu i zasad kooptacji do Sądu Koleżeńskiego mają odpowiednie zastosowanie postanowienia par. 30 ust. 3,4 i 5.

§ 35

Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 36

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy :

1. Rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie Statutu;
2. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o odwołanie członka Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej;
3. Przedstawienie Radzie Izby wniosków o odwołanie członka Izby, z powodu rażącego naruszenia Statutu;
4. Prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych osób.

§ 37

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej , Prezydium lub członków Izby.
§ 38

Szczegółowe zasady pracy Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział piąty
Biuro Izby

§ 39

Biuro Izby jest aparatem wykonawczym Rady Izby.

§ 40

Dyrektor biura jest kierownikiem Izby jako zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Rozdział szósty
Majątek Izby

§ 41

Majątek Izby tworzą:

1. Wpływy z wpisowego i składek członkowskich.
2. Wpływy z darowizn , spadków i zapisów.
3. Wpłaty na fundusze celowe.
4. Wpływy za korzystanie z odpłatnych świadczeń Izby.
5. Wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej i praw majątkowych.
6. Dotacje.
7. Inne wpływy.
§ 42

W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe przeznaczone na realizację celów statutowych.