Oferta sprzedaży nieruchomości Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

W  TARNOWSKICH GÓRACH

ZAPRASZA

do udziału w  przetargu nieograniczonym na sprzedaż   nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach , położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Towarowej 12.

Nieruchomość stanowią działki:

L.p. Numer ewidencyjny działki pow.( w m² ) Numer KW Cena wywoławcza brutto w PLN Wadium w PLN
1. 1600/52 11 782 GL1T/00038239/8 1 413 000 150 000
1602/38

Opis nieruchomości :

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkami magazynowymi o powierzchni użytkowej 968 m².  Nieruchomość zlokalizowana jest w Tarnowskich Górach przy ul. Towarowej 12,

w pełni uzbrojona  z dojazdem bezpośrednio od ulicy Towarowej o nawierzchni asfaltowej.

Na terenie nieruchomości znajdują się następujące budynki :

  1. Budynek magazynowy murowany o pow. użytkowej  556 m²
  2. Wiata magazynowa murowana o pow. użytkowej 390 m²
  3. Budynek portierni murowany o pow. użytkowej 12 m²

Informacje dodatkowe :

  1. Obecnemu najemcy nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu.
  2. Osobą do kontaktów w sprawie uzyskania ogólnych informacji na temat nieruchomości i oględzin nieruchomości jest: Pan Jarosław Drzazga tel. 32/ 78-40-233, email. pl-pwik@veolia.com, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach ul. Opolska 51, 42-600 Tarnowskie Góry.

Informacje dotyczące warunków przetargu:

  1. Cena wywoławcza wynosi 1 413 000 zł (jeden milion czterysta trzynaście tysięcy złotych). Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości oraz prawa własności budynków wzniesionych na tej nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.).
  2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  3. Wadium, o którym mowa w pkt. 2, należy wnieść w pieniądzu, do dnia 13 listopada 2018 r. na rachunek bankowy PWiK Sp. z o.o. nr 08 1600 1462 1843 5732 4000 0001 prowadzony w BGŻ BNP Paribas SA w Warszawa z zaznaczeniem „Wadium na przetarg dot. nieruchomości przy ul. Towarowej 12, imię i nazwisko lub nazwa firmy oferenta”.
  4. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy PWiK.

Oferty cenowe w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości – Tarnowskie Góry ul. Towarowa 12” należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Opolskiej 51 w Tarnowskich Górach (42-600)  w godz. 7.00 – 15.00 lub przesłać na ww. adres  w terminie do 16 listopada 2018 r. do godz. 14.00.

Pozostałe informacje dotyczące nieruchomości, warunków udziału w przetargu oraz formularz ofertowy, opublikowane są pod adresem: http://www.pwik-tg.pl/o-nas/przetargi