Statut - Izba Przemysłowo-Handlowa
Menu Close

Statut

zostań członkiem

STATUT

Rozdział pierwszy
Postanowienia ogólne.

§ 1

Izba Przemysłowo – Handlowa w Tarnowskich Górach, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze działania Izby. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 o izbach gospodarczych oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 o organizacjach pracodawców.

§ 2

1. Izba posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Izby jest miasto Tarnowskie Góry.
3. Obszarem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.
5. Izba jest organizacją apolityczną.

Rozdział drugi
Zadania Izby oraz formy ich realizacji.

§ 3

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach jest rzecznikiem interesów przedsiębiorców i pracodawców. Do zadań Izby należy:

1) ochrona i reprezentowanie interesów członków Izby, w szczególności wobec organów administracji publicznej, innych przedsiębiorców, oraz związków zawodowych pracowników,
2) działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie warunków umożliwiających podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
3) współtworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej,
4) działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego,
5) promowanie i wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców oraz kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych,
6) godzenie interesów pracodawców, pracowników oraz dobra publicznego,
7) inspirowanie i realizowanie zadań ukierunkowanych na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorców, w tym szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
8) kreowanie postaw proinnowacyjnych oraz wzrostu innowacyjności przedsiębiorców, w tym również promocji nowych technologii i budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy,
9) promocja klastrów,
10) pomoc członkom Izby,
11) zapewnianie możliwości kształcenia i szkolenia swoim członkom,
12) propagowanie przedsiębiorczości i promowanie współpracy międzynarodowej przedsiębiorców,
13) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków.

§ 4

Swoje zadania Izba realizuje w szczególności przez:

1) współpracę instytucjonalną z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli, w tym w szczególności poprzez uczestniczenie przedstawicieli Izby w organach doradczych i opiniodawczych, oraz poprzez zawieranie z organami administracji publicznej porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych i realizacja ich,
2) współpracę ze szkołami średnimi, wyższymi i instytucjami naukowo – badawczymi,
3) współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą,
4) opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami związków pracodawców,
5) prowadzenie stałego, wyodrębnionego organizacyjnie sądu arbitrażowego w oparciu o odrębne przepisy prawa,
6) organizowanie kursów, konferencji, seminariów, szkoleń itp.,
7) wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy członkami Izby,
8) tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych,
9) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi Izbami Gospodarczymi a także z innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców,
10)prowadzenie działalności wydawniczej,
11) tworzenie terenowych oddziałów Izby oraz branżowych i środowiskowych klubów członkowskich,
12) organizowanie konkursów, plebiscytów i tym podobnych inicjatyw dla promowania przedsiębiorczości i przedsiębiorców,
13) wyróżnianie firm, osób, instytucji, urzędów propagujących idee samorządu gospodarczego.

§ 5

1. W celu realizacji swoich zadań Izba może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wymaga Uchwały Prezydium Rady Izby podjętej za uprzednią zgodą Rady Izby wyrażonej w uchwale. Uchwały Prezydium Rady Izby i rady Izby powinny określać przedmiot działalności gospodarczej Izby.

 

Rozdział trzeci
Członkostwo w Izbie, prawa i obowiązki członków, sposób ustania członkostwa

§ 6

1. Członkowie Izby dzielą się na członków zwykłych i członków wspierających.

2. Członkiem zwykłym Izby może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Członkiem Izby może być też przedsiębiorca będący wspólnikiem spółki cywilnej.

3. Członkiem wspierającym Izby może być osoba, o której mowa w ust.2, a także osoba, która zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 7

1. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Prezydium Rady Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i ankiety. Wzór deklaracji i ankiety ustala Prezydium Rady Izby uchwałą. Kandydat w deklaracji określa, czy ubiega się o członkostwo zwykłe, czy wspierające.

2. Uchwałę w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Prezydium Rady Izby doręcza kandydatowi przesyłką poleconą, lub osobiście, w terminie 7 dni od dnia podjęcia. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Izby kandydat może odwołać się do Rady Izby w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzję w przedmiocie odwołania Rada Izby podejmuje na najbliższym swoim posiedzeniu. Decyzja Rady Izby jest ostateczna.

3. Osoba przyjęta w poczet członków Izby zobowiązana jest do uiszczenia opłaty wstępnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały, o której mowa w ust.1. Rada Izby może określić inną opłatę wstępną dla członków zwykłych, oraz inną – dla członków wspierających.

4. Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej dopuszczalne na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie ma wpływu na treść praw i obowiązków członka Izby.

§ 8

1. Członkom zwykłym Izby przysługują następujące prawa :

1) wybierania i bycia wybieranym w skład organów Izby,
2) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby na warunkach przewidzianych dla jej członków,
3) korzystania z pomocy i doświadczeń Izby na zasadach określonych Statutem i wydanymi na jego podstawie Regulaminami i uchwałami organów Izby, w tym również korzystanie z organizowanego przez Izbę doradztwa prawnego, ekonomicznego i organizacyjnego,
4) zgłaszania organom Izby wniosków i postulatów dotyczących jej działalności,
5) powoływania się na członkostwo w Izbie w toku swojej działalności gospodarczej, w tym w szczególności pismach firmowych, drukach, reklamach i produktach.

2. Członkom wspierającym Izby przysługują prawa, o których mowa w ust.1 pkt. 2) – 5).

§ 9

Członek Izby jest zobowiązany:

1) przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminów oraz uchwał organów Izby,
2) uiszczać składki członkowskie,
3) prowadzić działalność gospodarczą w sposób zgodny z zasadami etyki,
4) uczestniczyć w realizacji statutowych celów Izby,
5) działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby,
6) zawiadamiać Izbę o każdej zmianie swego statusu prawnego, siedziby, osób uprawnionych do reprezentacji, danych kontaktowych
i innych danych, do przekazania których członek zobowiązany jest na mocy uchwały organów Izby podjętej na mocy niniejszego statutu.

§ 10

1. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście bądź przez pełnomocnika.

2. Członka będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, reprezentuje w Izbie przedstawiciel ustanowiony przez ten podmiot zgodnie z zasadami jego reprezentacji.

§ 11

1. Rada Izby Przemysłowo Handlowej może zawiesić członkostwo Członka na okres od 1 roku do 3 lat, jeżeli poprzedni rok obrotowy zakończył się dla niego stratą netto, lub jeśli warunki zdrowotne Członka uniemożliwiają mu prowadzenie działalności gospodarczej. Okres ten może zostać przedłużony na dalszy okres od 1 roku do 3 lat – na wniosek członka, którego dotyczy zawieszenie, jeżeli ostatni rok obrotowy przed złożeniem oświadczenia o przedłużeniu zawieszenia również zakończył się dla tego członka stratą netto, lub jeżeli stan zdrowia Członka nie poprawił się. Członek może na swój wniosek w każdej chwili zakończyć okres zawieszenia przed jego upływem.

2. Ponowne zawieszenie członkostwa możliwe jest dopiero po upływie jednego pełnego roku obrotowego od chwili zakończenia poprzedniego okresu zawieszenia.

3. W trakcie zawieszenia członek Izby nie korzysta z uprawnień wiążących się z członkostwem, oraz nie podlega obowiązkom członka,
w tym w szczególności obowiązkowi płatności składek.

4. Zawieszenie członkostwa może także nastąpić w drodze uchwały Rady Izby określającej długość zawieszenia podejmowanej na wniosek Sądu Koleżeńskiego, o którym mowa w §36 pkt.2).

§ 12

Członkostwo w Izbie ustaje:

1) wskutek pisemnego wypowiedzenia przez członka z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,

2) poprzez pozbawienie członkostwa uchwałą Prezydium Rady Izby z powodu:
– zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
– niepłacenia składek przez okres 10 miesięcy,

3) poprzez pozbawienie członkostwa uchwałą Rady Izby na pisemny wniosek Sądu Koleżeńskiego sformułowany w drodze uchwały z powodu:
– rażącego naruszenia Statutu,
– zachowania sprzecznego z zasadami etyki.

§ 13

1. Uchwała Prezydium Rady Izby lub Rady Izby w przedmiocie pozbawienia członkostwa doręczana jest członkowi, którego dotyczy przesyłką poleconą, lub osobiście, przez Prezydium Rady Izby w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.

2. Od uchwały w przedmiocie pozbawienia członkostwa członkowi przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się:
1) od uchwały Prezydium Rady Izby – do Rady Izby,
2) od uchwały Rady Izby – do Walnego Zgromadzenia.

3. Odwołanie składa się za pośrednictwem Prezydium Rady Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały o pozbawieniu członkostwa. Organ rozpatrujący odwołanie:
1) uchyla zaskarżoną uchwałę – w razie uznania odwołania za zasadne,
2) utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy – w razie uznania odwołania za niezasadne.

4. Członkostwo ustaje w drodze z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wniesienia odwołania od uchwały w przedmiocie jego pozbawienia, lub z chwilą podjęcia uchwały, o której mowa w ust.3 pkt.2)

 

Rozdział czwarty
Organy Izby

§ 14

1. Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Izby,
3)Prezydium Rady Izby,
4) Komisja Rewizyjna,
5) Sąd Koleżeński.

2. W skład organów Izby wchodzą wyłącznie osoby fizyczne. W razie wyboru do składu organu Izby przedstawiciela osoby prawnej, lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną przedstawiciel ten sprawuje funkcję osobiście. Cofnięcie upoważnienia do występowania w imieniu tego podmiotu w organach Izby powoduje konieczność uzupełnienia składu organu na zasadach ogólnych.

3. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim z członkostwem w innych organach, o których mowa w ust.1 pkt.2-5.

4. Utrata członkostwa w organie Izby nie powoduje utraty statusu reprezentanta Izby w organach działających na podstawie przepisów prawa – w tym w szczególności w organach powoływanych na podstawie ustawy. Zmiana tych reprezentantów, z zastrzeżeniem jej dopuszczalności określonej w przepisach powszechnie obowiązujących, w drodze Uchwały Prezydium Rady Izby.

Oddział I
Walne Zgromadzenie

§ 15

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby.

§ 16

Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Izby.

§ 17

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

1) uchwalenie statutu Izby oraz jego zmian,
2) uchwalenie kierunków działania Izby,
3) uchwalenie budżetu Izby,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Izby,
5) zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielanie absolutorium członkom organów Izby,
6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
7) uchwalenie Regulaminu wyborczego oraz regulaminu Rady Izby,
8) ustalenie wysokości i zasad opłacenia wpisowego oraz składek członkowskich,
9) ustalenie zasad przyznawania honorowych odznak organizacyjnych Izby,
10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby i przeznaczenia jej majątku po likwidacji,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach powierzonych Walnemu Zgromadzeniu na mocy niniejszego statutu.

§ 18

1. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwołuje Rada Izby co najmniej raz w roku.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwoływane jest nie później niż do 30 czerwca każdego roku. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Izby jest w szczególności zatwierdzenie sprawozdania Prezydium Rady Izby z działalności Izby za poprzedni rok i udzielenie absolutorium członkom Prezydium Rady Izby z działalności w poprzednim roku.

3. Z zastrzeżeniem postanowień §19 Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą
wiadomości elektronicznych, wiadomości tekstowych sms na adres lub numer telefonu wskazany przez członka, a w razie ich niepodania – za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich. Zawiadomienie o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia wysyła się na co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem. Zwołanie Walnego Zgromadzenia obejmuje informację o miejscu, terminie i porządku obrad.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Rada Izby nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2.

§ 19

1. Rada Izby może w każdym terminie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Rada Izby jest zobowiązana zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/5 członków Izby. Wniosek taki, zawierający cel zwołania Walnego Zgromadzenia musi być rozpatrzony w terminie miesiąca od daty jego złożenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć uzna to za wskazane, a Rada Izby nie zwoła tegoż w ciągu miesiąca od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Komisję Rewizyjną.

3. Do trybu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się postanowienia §18 ust.3.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza, Komisję Mandatową oraz inne komisje robocze.

2. Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin obrad.

3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków, pod warunkiem dopełnienia trybu jego zwołania. Ważność Walnego Zgromadzenia stwierdza ono uchwałą podjętą na wniosek Komisji Mandatowej.

§ 21

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Statutu, zmian w Statucie, rozwiązania Izby oraz przeznaczenia jej majątku po likwidacji a także połączenia z inną Izbą zapadają w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym. Na pisemny wniosek co najmniej 1/10 obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków Izby w sprawach powoływania i odwoływania członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego zarządza się głosowanie tajne.


Oddział II
Rada Izby

§ 22

Do kompetencji Rady Izby należą :

1) uchwalanie programów działalności Izby zgodnie z kierunkami działalności określonymi przez Walne Zgromadzenie,
2) podejmowanie uchwał w przedmiocie
– wykluczenia ze składu członków Izby,
– tworzenia oddziałów i innych placówek Izby,
– przystąpienia do innych organizacji gospodarczych,
– nabycia udziałów i akcji w spółkach,
– nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
– kierunków podejmowanej działalności gospodarczej,

3) ustalanie zasad gospodarki finansowej Izby zgodnie z uchwalonym budżetem,

4) uchwalanie Regulaminu pracy Prezydium Rady Izby oraz Regulaminu organizacyjnego Biura Izby,

5) podejmowanie uchwał w innych sprawach powierzonych Radzie Izby na mocy niniejszego statutu.

§ 23

1. Rada Izby składa się z 21 do 31 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję.

2. Kadencja kończy się i mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad jest zatwierdzenie sprawozdania z działalności Izby i sprawozdania finansowego za ostatni rok ich kadencji.

3. Ilość członków Rady jest określana przez Walne Zgromadzenie każdorazowo przed wyborami Rady.

4. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje również w razie:
1) zawieszenia członkostwa członka Rady w Izbie,
2) śmierci członka Izby,
3) ustania członkostwa w Izbie,
4) cofnięcia członkowi Rady upoważnienia do reprezentowania członka Izby udzielonego na podstawie §10 ust.2.,
5) rezygnacji z członkostwa w Radzie.

5. W razie konieczności uzupełnienia składu Rady Izby w trakcie trwania kadencji, Rada może dokooptować na zwolnione miejsce nowego członka, z tym że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków Rady. Kadencja dokooptowanego członka Rady kończy się w dniu upływu kadencji Rady.

6. Walne Zgromadzenie może odwołać w każdej chwili członka Rady. Kadencja powołanego na jego miejsce członka Rady kończy się w dniu, w którym upływa kadencja Rady.

§ 24

Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki w Radzie osobiście. Udzielenie upoważnienia do wykonywania czynności
w Radzie w imieniu jej członka jest niedopuszczalne.

§ 25

Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku.

§ 26

1. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes Izby lub zastępujący go I Wiceprezes:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek ¼ członków Rady.

2. Posiedzenie Rady Izby zwołuje się z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o terminie posiedzenia może być dokonane w każdej formie pozwalającej stwierdzić fakt jego dokonania.

§ 27

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej 50 % członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Izby lub zastępującego go I Wiceprezesa.

2. Uchwały Rady są ważne jeżeli na posiedzenie Rady zaproszono wszystkich członków Rady.

3. Uchwały Rady Izby są podejmowane w głosowaniu jawnym. Na pisemny wniosek co najmniej 1/10 obecnych na Radzie Izby w sprawach powoływania i odwoływania członków Prezydium Rady Izby zarządza się głosowanie tajne.

 

Oddział III
Prezydium Rady Izby

§ 28

1. Prezydium Rady Izby tworzą Prezes Izby, I Wiceprezes Izby oraz od 3 do 7 Wiceprezesów Izby – wybrani przez Radę Izby spośród członków Rady Izby na okres 4 letniej kadencji.

2. Prezydium Rady Izby kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje Izbę na zewnątrz.

3. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w Statucie innym organom należy do Prezydium Rady Izby.

4. Uprawnionym do składania oświadczeń w imieniu Izby, w tym do oświadczeń woli w zakresie spraw finansowych, jest Prezes Izby działający wspólnie z I Wiceprezesem Izby albo z jednym z Wiceprezesów Izby lub I Wiceprezes Izby działający wspólnie z jednym
z Wiceprezesów Izby.

5. Członek Prezydium Rady Izby może być w każdej chwili odwołany i powołany przez Radę Izby. Członkostwo w Prezydium Rady Izby ustaje ponadto w razie:
1) zawieszenia członkostwa członka Prezydium Rady Izby w Izbie,
2) śmierci członka Prezydium Rady Izby,
3) ustania członkostwa w Izbie, lub Radzie Izby,
4) cofnięcia członkowi Prezydium Rady Izby upoważnienia do reprezentowania członka Izby udzielonego na podstawie §10 ust.2,
5) rezygnacji z członkostwa w Prezydium Rady Izby.

6. W razie konieczności uzupełnienia składu Prezydium Rady Izby stosuje się odpowiednio §23 ust.5, przy czym kooptacja nastąpić może jedynie z grona członków Rady Izby.

7. Do długości kadencji członka Prezydium Rady Izby wybranego w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio §23 ust.5 zd.2.

§ 29

1. Prezydium Rady Izby podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, na posiedzeniu. Posiedzenie Prezydium Rady Izby zwoływane jest przez Prezesa Izby lub zastępującego go I Wiceprezesa z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem – w drodze wiadomości tekstowej sms lub wiadomości email.

2 W sprawach niecierpiących zwłoki Prezydium Rady Izby może powziąć uchwałę w drodze elektronicznego zbierania głosów. W tym celu Dyrektor Biura Izby na polecenie Prezesa Izby, lub zastępującego go I Wiceprezesa wysyła na adres email członków Prezydium Rady Izby treść proponowanej uchwały – wyznaczając termin od 3 do 10 dni na oddanie głosu „za”, „przeciw”, lub wstrzymującego się.

3. Głosowanie w trybie, o którym mowa w ust.2, nie może dotyczyć pozbawienia lub zawieszenia członkostwa, ani wniosku do Sądu Koleżeńskiego.

 

Oddział IV
Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Ilość członków Komisji Rewizyjnej jest określana przez Walne Zgromadzenie każdorazowo przed wyborami Komisji.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad jest zatwierdzenie sprawozdania z działalności Izby i sprawozdania finansowego za ostatni rok ich kadencji.

4. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje również w razie:
1) zawieszenia członkostwa członka Komisji Rewizyjnej w Izbie,
2) śmierci członka,
3) ustania członkostwa w Izbie,
4) rezygnacji z członkostwa w Komisji.

5. Walne Zgromadzenie może odwołać i powołać w każdej chwili członka Komisji Rewizyjnej.

6. W razie konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio §23 ust.5.

7. Do długości kadencji członka Komisji Rewizyjnej wybranego w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio §23 ust.5 zd.2.

§ 31

Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swe prawa i obowiązki w Komisji osobiście. Udzielenie upoważnienia do wykonywania czynności w Komisji Rewizyjnej w imieniu jej członka jest niedopuszczalne.

§ 32

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego.

2. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 33

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, postanowień Statutu i regulaminów wewnętrznych;

2) Dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Izby;
Przedstawianie Radzie i Dyrektorowi biura uwag i wniosków dotyczących działalności Izby;

3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności i wyników kontroli oraz wniosków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i absolutorium dla Rady Izby.

4) Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji.

 

Oddział V
Sąd Koleżeński

§ 34

1. Walne Zgromadzenie wybiera Sąd Koleżeński w składzie od 3 do 7 osób. Ilość członków Sądu Koleżeńskiego jest określana przez Walne Zgromadzenie każdorazowo przed wyborami Sądu Koleżeńskiego.

2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad jest zatwierdzenie sprawozdania z działalności Izby i sprawozdania finansowego za ostatni rok ich kadencji.

4. Wygaśnięcie mandatu członka Sądu Koleżeńskiego następuje również w razie:
1) zawieszenia członkostwa członka Sądu Koleżeńskiego w Izbie,
2) śmierci członka;
3) ustania członkostwa w Izbie;
4) rezygnacji z członkostwa w Komisji.

5. Walne Zgromadzenie może odwołać i powołać w każdej chwili członka Sądu Koleżeńskiego.

6. W razie konieczności uzupełnienia składu Sądu Koleżeńskiego stosuje się odpowiednio §23 ust.5.

7. Do długości kadencji członka Sądu Koleżeńskiego wybranego w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio §23 ust.5 zd.2.

§ 35

Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Udzielenie upoważnienia do wykonywania czynności
w Komisji Rewizyjnej w imieniu jej członka jest niedopuszczalne.

§ 36

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie Statutu lub działania niezgodne z zasadami etyki,
2) przedstawianie Radzie Izby wniosków o zawieszenie członka Izby,
3) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o odwołanie członka Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej,
4) przedstawienie Radzie Izby wniosków o pozbawienie członkostwa w Izbie, z powodu rażącego naruszenia Statutu lub działania sprzecznego z zasadami etyki,
5) prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych osób.

§ 37

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rady, Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej lub członków Izby.

§ 38

Szczegółowe zasady pracy Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

Oddział VI
Posiedzenia organów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

§ 38¹

 

1. W przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających albo utrudniających odbycie się posiedzenia któregokolwiek organu Izby, takich jak w szczególności: stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny, powódź, huragan oraz inne zdarzenia wywołane siłą wyższą, Prezydium Rady Izby jest uprawnione do podjęcia uchwały o uczestnictwie i wykonaniu prawa głosu na posiedzeniu tego organu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub o wykonaniu prawa głosu poza posiedzeniem. Uchwała Prezydium Rady Izby będzie zawierała wskazanie przyczyny jej podjęcia, okresu obowiązywania oraz określenie środków komunikacji elektronicznej, które zostaną wykorzystane z opisem sposobu uczestnictwa w posiedzeniu i wykonywania prawa głosu. Podjęcie przez Prezydium Rady Izby uchwały o wykonaniu głosu organu Izby poza posiedzeniem będzie dopuszczalne tylko pod warunkiem, że odbycie się posiedzenia organu Izby przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest możliwe.

2. W przypadku planowanego wykonania prawa głosu poza posiedzeniem w sposób opisany w ust. 1 powyżej, możliwość wykonania prawa głosu będzie wskazana w zawiadomieniu obejmującym opis zagadnienia będącego przedmiotem obrad, dokładny opis sposobu wykonywania prawa głosu poza posiedzeniem.

3. W przypadku planowanego odbycia się posiedzenia organu Izby w sposób opisany w ust. 1 powyżej, możliwość udziału w takim posiedzeniu będzie wskazana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na posiedzeniu.

4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu Izby może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście, lub w sytuacji gdy jest to dopuszczalne – przez pełnomocnika, prawa głosu w toku posiedzenia.

 

Rozdział piąty
Majątek Izby i Biuro Izby

§ 39

Majątek Izby tworzą:
1) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
2) wpływy z darowizn , spadków i zapisów,
3) wpłaty na fundusze celowe,
4) wpływy za korzystanie z odpłatnych świadczeń Izby,
5) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej i praw majątkowych,
6) dotacje,
7) inne wpływy.

§ 40

1. Wysokość składek i sposób ich wpłaty ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

2. Składki mogą mieć różną wysokość w zależności od rodzaju członkostwa, ilości pracowników, wielkości obrotu, lub innych czynników ustalonych przez Walne Zgromadzenie w uchwale, o której mowa w ust.1.

3. Prezydium Rady Izby może, z ważnych powodów, w tym w szczególności w przypadku udokumentowanych problemów finansowych członka, rozłożyć na raty, lub umorzyć do wysokości 50% zaległe składki. Umorzenie, o którym mowa w zd. Poprzednim, nie może następować częściej niż co trzy lata, i nie może być większe niż wartość półrocznej składki danego członka w chwili podejmowania uchwały o umorzeniu.

§ 41

W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe przeznaczone na realizację celów statutowych.

§ 42

1. Prezydium Rady Izby nadzoruje pracę Biura Izby.

2. Prezydium Rady Izby powołuje Dyrektora Izby kierującego bieżącymi pracami Biura Izby. W razie wakatu stanowiska Dyrektora Izby jego funkcję tymczasowo pełni Prezes Izby lub wyznaczony przez niego wiceprezes.

3. Prezes Izby pełni funkcje z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Izby i pracowników Biura Izby. Prezydium Rady Izby może upoważnić Dyrektora Izby do wykonywania tych czynności w stosunku do innych pracowników Biura Izby.

 

Rozdział szósty
Zmiany Statutu, rozwiązanie Izby

§ 43

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Statutu, zmian w Statucie, rozwiązania Izby oraz przeznaczenia jej majątku po likwidacji a także połączenia z inną Izbą zapadają większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 44

W razie rozwiązania Izby jej majątek przeznaczony zostanie na cel społecznie użyteczny – w sposób określony w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Wspierają nas

BGK
Lellek
PKO
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Fundusz Górnośląski S.A.
Śląski Fundusz Rozwoju
Urząd Miasta Tarnowskie Góry
strona wspierana i rozwijana przez:
zpomyslami

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.